Preventie Informatie
Home
         
 

 

De beveiliging en inbraakpreventie van de eigen woonst is een persoonlijke zaak van ieder lid van de BIN.


Vaak kan door zorgvuldigheid en oplettendheid het ergste vermeden worden.

* Organisatorische maatregelen
* Bouwkundige maatregelen
* Wat te doen bij vaststelling van een inbraak ?
* Ken uw tegenstrever

Een inbreker die aan het werk gaat, vertoont een aantal kenmerken. Wie die kenmerken kent weet wat hij moet doen om het de inbreker zo moeilijk mogelijk te maken.

Elke maatregel die de tijd verlengt die nodig is voor een inbraak en voor het afvoeren van de buit, vermindert de interesse in inbraak.

Voor het forceren van goede beveiligingsmiddelen moet men meestal over speciale gereedschappen én de nodige kennis beschikken; veel inbrekers schrikken hiervoor terug.

Beveiligingen die de aandacht trekken door geluid of licht, zoals alarminstallaties en buitenlampen, werken preventief op inbrekers. Bij inbraakpreventie kan men van deze ervaringen een nuttig gebruik maken. Om het eenvoudig te zeggen; inbraakpreventie is ervoor zorgen dat:

* een inbraak zo tijdrovend en lastig mogelijk wordt, en;
* de kans dat de inbreker wordt ontdekt zo groot mogelijk is.

Deze basisregels vormen het uitgangspunt voor een doelmatige beveiliging.

-------------------------------------------------------------

Organisatorische maatregelen

Inbraakpreventie begint met een aantal gemakkelijk te nemen maatregelen, die door hun eenvoud soms vergeten worden. Zij vormen echter een essentieel onderdeel van een beveiligingsplan.

Sleutelbeheer
Een slot moet goed gebruikt worden, anders heeft het geen zin. In elk geval moet worden nagegaan of alleen daartoe bevoegde personen een sleutel in bezit hebben en of (reserve) sleutels buiten het bereik van toevallige bezoekers zijn weggeborgen.

Toegangscontrole
De toegang tot de woning moet voor inbrekers zo onaantrekkelijk mogelijk gemaakt worden. Voor het afschermen van het perceel bestaan diverse mogelijkheden zoals hekwerken, muren, schuttingen, hagen en struiken. Het niet zichtbaar zijn door buren heeft ook een nadeel.

Merken en registreren (registratiekaart)
Hiervoor zijn speciale graveer- en merkpennen te koop. Ook foto's kunnen waardevolle diensten bewijzen bij de herkenning en opsporing van gestolen goederen.

De schadevaststelling wordt bovendien belangrijk vereenvoudigd.
Goed gemerkte voorwerpen zijn voor dieven, waardeloos.
Gebruik voor het merken uw identiteitskaartnummer.
Dit nummer is de Federale politie ideaal om de eigenaar terug op te sporen. Zelfs bij vervanging van uw identiteitskaart is dit nummer door hen steeds terug te vinden.
Doe het !!! Een kleine moeite.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ top --------

Bouwkundige maatregelen

De beveiliging van een gebouw begint in het algemeen bij de beveiliging van de gevelopeningen. Voordat een inbreker door de muur of het dak naar binnen dringt, zal hij het eerst proberen via gemakkelijker te forceren deuren, ramen of andere gevelopeningen.
De huidige architectuur, met talrijke gevelopeningen en vaak grote glasoppervlakken, komt de inbreker hierin tegemoet. Het bouwontwerp richt zich in veel gevallen vooral op esthetische en praktische uitgangspunten, terwijl slechts zelden rekening wordt gehouden met de inbraakveiligheid van een woning.
De meeste inbrekers verschaffen zich toegang door het forceren van hang- en sluitwerk, van ruiten en deurbladen, kozijnen, luiken, lichtkoepels en ventilatie- openingen of door het gebruik van valse sleutels. Veel van deze werkwijzen kunnen aanzienlijk worden bemoeilijkt door toepassing van inbraakveilig hang- en sluitwerk.

Ramen
De zwakste plaats van elk gebouw is een raam. Op de meest gemakkelijke wijze en met het minste risico kan de inbreker binnendringen als hij na het inslaan of gedeeltelijk uitsnijden van de ruit de vergrendeling aan de binnenzijde opent. Een inbreker klimt niet zo vaak door een gebroken ruit naar binnen als men wel aanneemt, want in dat geval moet hij eerst alle scherpe glasresten wegslaan om zich niet te verwonden. Dievenklauwen of -pinnen aan de scharnierkant maken het onmogelijk aan die kant het raam te openen.
Waar de door een inbraak veroorzaakte geluiden niet door buurtbewoners zullen worden gehoord, of de te beveiligen zaken voor de inbreker zeer attractief zijn, moeten alle bereikbare ramen beveiligd worden. Dat kan door het aanbrengen van afsluitbare raamvergrendelingen of het aanbrengen van raamafschermingen. De meest inbraakveilige beglazing is die, waarbij het glas vanaf de binnenzijde in de sponningen wordt geplaatst.
Bij nieuwbouw kan hiermee rekening worden gehouden bij het voorschrijven van de profielen, zodat meteen binnenbeglazing kan worden aangebracht. De inbraakveiligheid van bestaande buitenbeglazing kan worden verhoogd door de glaslatten vast te zetten met niet uitschroefbare schroeven (ééntoer- schroeven) of de gewone schroeven af te dekken met tweecomponenten-hars. Kelderramen en lichtkoepels vormen een aantrekkelijke weg voor inbrekers.
Kelderramen beneden het grondoppervlak dienen te zijn afgedekt met een rooster dat met speciale beugels in de lichtschacht moet worden vastgezet. Kelderramen boven de grond kan men het beste afschermen met traliewerk of strekmetaal.
Lichtkoepels dienen, indien ze niet gemaakt zijn van slagvaste kunststof, aan de onderzijde voorzien te worden van traliewerk of strekmetaal. Om het afnemen van de koepel te verhinderen moeten de schroeven vervangen worden door een groot formaat ééntoerschroeven of preventieve moeren.

Rolluiken, luiken, overgordijnen
Het is raadzaam om deze tegen valavond te sluiten. Van buiten uit ziet men u en de inhoud van de woning, zonder dat men zelf kan gezien worden.

Elektronische systemen
Onder elektronische maatregelen wordt hier verstaan het gebruik van een inbraaksignaleringssysteem, gemakshalve ook wel alarmsysteem genoemd. Deze elektronische systemen voorkomen geen inbraak, maar signaleren deze slechts en geven het bericht door aan een 'hulpbiedende' instantie. Intussen kan de inbreker mogelijk nog (gedeeltelijk) zijn slag slaan, als niet tevens bijvoorbeeld inbraakwerend hang- en sluitwerk hem in zijn pogingen belemmert. Elektronische systemen mogen daarom nooit los gezien worden van organisatorische- en bouwkundige preventiemaatregelen. In beginsel werken alle elektronische systemen op een zelfde manier. Een detector registreert een inbraak of een poging daartoe en geeft deze registratie via een elektrische impuls door aan de centrale controle- en stuureenheid, waar de impuls wordt omgezet in een alarmsignaal. Dit kan een stil alarm zijn, dat via een telefoonlijn terechtkomt bij politie, alarmcentrale of bewakingsdienst; het kan ook bestaan uit geluids- en/of lichtsignalen in of aan het gebouw zelf.

------------------------------------------------------------------------------------------------ top ---------

Wat te doen als het noodlot heeft toegeslagen?

Hoe vlugger u na een misdrijf de politie contacteert, hoe groter de kans op een oplossing.
Maar ook de juistheid en volledigheid van uw inlichtingen zijn beslissend.
Handel snel, maar doordacht !!! (identificatieformulier verdachte)

Beperk de schade

 • Laat bij diefstal van krediet-of bankkaarten deze onmiddellijk blokkeren. 070/344344
 • Bel een slotenmaker wanneer uw sleutels gestolen zijn of om uw deuren open te maken en/of sloten te laten veranderen .

Laat u verzorgen

 • Bent u gewond of in shocktoestand ? Ga eerst naar de dokter of het ziekenhuis, ook als de verwonding op het eerste zicht niet zwaar is.

Vraag een attest van het medisch onderzoek.

 • Neem, zelfs nog in het ziekenhuis, zo vlug mogelijk contact op met de politie.

Bel politie

 • Wis geen sporen uit. Laat alles liggen zoals het lag.
 • Hebt u de daders zien vluchten ? Bel onmiddellijk hun vluchtrichting door, en eventueel gegevens over de vluchtauto : merk, type, kleur, nummerplaat…
 • Het u de daders gezien ? Maak een persoonsbeschrijving op aan de hand van de lijst met kenmerken.

Doe zelf aangifte

 • Als u persoonlijk naar het politiekantoor gaat, neem dan zeker uw identiteitskaart of paspoort mee.
 • Geef bij een inbraak een degelijke beschrijving van uw huis. Bent u huurder, geef dan ook de naam en adres van de eigenaar.
 • Hebt u al eerder een aangifte gedaan over hetzelfde geval? Geef dan het nummer van het proces-verbaal op en eventueel de naam van de politieambtenaar die de aangifte toen noteerde.

Geef duidelijke informatie

 • Geef nauwkeurig plaats en tijd van het misdrijf.
 • Geef naam en adres van getuigen.
 • Wilt u zich burgerlijke partij stellen ? Vermeld dat dan duidelijk.
 • Noteer het nummer van uw aangifte of klacht, en de naam van de politieambtenaar die ze opneemt.

Neem bewijzen mee
Om later schadevergoeding te kunnen krijgen, moet u de schade zoveel mogelijk bewijzen. Maak een lijst op van de schade en neem bij de aangifte het volgende mee :

 • bewijzen van lichamelijke schade. Minstens een doktersbriefje, hospitalisatie attesten, bewijsstukken van medische kosten, foto's van verwondingen, een schadebestek, eventueel kledij ed -
 • bewijzen van materiële schade : foto's, attesten, aankoopfacturen, enz. Daarvoor is de registratiekaart een nuttig instrument.

Registratiekaart - u kunt dit word-document zelf bijwerken en aanvullen naar eigen keuzen.

(dit is een vrije overname van een folder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- top --------

VEILIGHEID TEGEN INBRAAK
90% VAN DE INBREKERS G EVEN OP NA 3 MINUTEN VRUCHTELOZE INSPANNINGEN


Om je woning doeltreffend tegen inbraak te beschermen, moet je in de eerste plaats je gewoonten wijzigen en bepaalde belangrijke punten versterken. Deze passieve beveiliging zal je in de meeste gevallen weinig kosten en kan onmiddellijk worden toegepast.

Ieder jaar vinden er ongeveer 85 000 inbraken plaats in ons land. Je woning tegen inbrekers beveiligen is dus onontbeerlijk. Dat hoeft niet te betekenen dat je je woning tot een versterkte burcht moet ombouwen. De deur gewoon met de sleutel sluiten, een gebaar dat veel mensen systematisch verwaarlozen, is reeds een goede preventiemaatregel. Maar het is ook even belachelijk en nutteloos de sloten van de voordeur te verdubbelen, wanneer de achterdeur bij wijze van spreken openwaait. Besluit: een woning beschermen moet een logische en globale houding zijn.

Hierna geven we een overzicht van alle passieve maatregelen die de inbrekers het leven zuur kunnen maken.

Wie is onze inbreker?
De reden van bepaalde veiligheidsmaatregelen, zoals het sluiten van de deur met een sleutel, is voor de hand liggend. Maar om bepaalde andere maatregelen te begrijpen of ze aan te passen aan onze eigen woning, moet je de stiel van de doorsnee inbreker, zijn werkwijze en zijn gedragingen min of meer kennen. Een huis waar is ingebroken loopt overigens een groter risico dan een ander huis om een tweede keer te worden bezocht. Hetzij, en dat gebeurt meer dan je denkt, omdat de dief de plaats kent en dus terugkomt; hetzij omdat de woning bepaalde aantrekkelijke of uitnodigende eigenschappen bezit en op de een of andere dag door een andere inbreker "op schattenjacht" zal worden ontdekt.

Vóór en vooral na een diefstal moet je je woning grondig onderzoeken, zodat je "de gegevens kunt veranderen" en de inbrekers het leven zuur kunt maken.

Hoe gaat de doorsnee inbreker te werk?
Drieënzestig percent van de inbrekers gaan gewoon langs de voordeur binnen en 34% langs het venster. Ze breken daarvoor niet het glas, maar forceren het raam, wat minder herrie maakt. Meestal gaan ze aan de haal met geld, juwelen en cheques. In de tweede plaats komen hifi, video- en fotomateriaal, vervolgens sigaretten en alcohol. Het keuzecriterium is het gemakkelijk voortverkopen. Inbrekers ontdoen zich namelijk heel snel van wat ze gestolen hebben. Dat gebeurt via een heler.
Inbraken kosten de slachtoffers gemiddeld tussen de 500 en 1.250 €, schade inbegrepen. Dat is niet enorm, maar het psychologische trauma is, voor wie het ook heeft meegemaakt, aanzienlijk en de indruk van "verkrachting" zindert lang na. Eén en ander wordt onder meer verklaard door het feit dat de woning voor eenieder onder ons de ultieme vluchtplaats is, de plek waar het goed is te schuilen in een wereld die als vijandig wordt ervaren. Wanneer dit schuiloord wordt geschonden, is het opstandigheidsgevoel meestal groot. Het gevoel van onrechtvaardigheid wordt allicht in de hand gewerkt door het feit dat slechts 12% van de inbraken worden opgehelderd.

Gelukkig gaan inbraken slechts zelden gepaard met geweld: de voornaamste bekommernis van de inbreker is niet herkend te worden. Hij handelt dus razendsnel, beperkt de risico's, schuwt het contact en stelt zijn plan uit wanneer hij een hindernis tegenkomt.

In tegenstelling tot een algemeen verspreide mening maakt de gelegenheid de dief niet. De inbreker vertrekt van bij hem thuis met zijn "business plan": die dag op rooftocht gaan. Vervolgens gaat hij op zoek tot hij een doelwit ziet. Op dat ogenblik vormt een zwakke plek, die in een gebouw wordt waargenomen (een open venster of een ladder die klaar ligt), de gelegenheid om die woning te kiezen eerder dan een andere, zonder dat ze daarom het eerste doel uitmaakte. De helft van de inbrekers gaat overigens twee- tot driemaal kijken vooraleer ze tot de actie overgaan.

Wist je dat…
… een man met een normale gestalte met een schroevendraaier van 30 cm lengte, dankzij het hefboomeffect, een kracht kan ontwikkelen van 400 kg. Met een koevoet (kort model) gaat die kracht zelfs tot 1,5 ton!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- top ---------

De passieve technische preventie

Gedrag
Maatregelen die betrekking hebben op gewoontegedrag hebben onmiddellijke gevolgen en kosten niets.

1. Neem de gewoonte aan alles te sluiten wat over een sluitsysteem of slot beschikt

 • Sluit deuren en vensters voor de nacht of zelfs in geval van een kortstondige afwezigheid.
 • Sluit de deur van de garage.
 • Sluit de tuinhekken (ook wanneer men er makkelijk over kan klimmen zal het de dief hinderen op het moment dat hij de buit wil meenemen).
 • Laat geen sleutels op de sloten aan de binnenkant.
 • Verberg de sleutels.
 • Berg ze steeds op dezelfde plaats op.
 • Breng nooit een etiket met je naam en adres aan op je sleutelhanger. In geval van verlies open je de deur voor de dieven. Opteer liever voor de systemen aangeboden door sommige instellingen, die je een sleutelhanger bezorgen met een code die je binnen de instelling identificeert, en met een gemeenschappelijk adres voor het terugsturen van de sleutels in geval van verlies.
 • Laat je sleutels nooit slingeren op de klassieke plaatsen: onder de mat, achter de bloembak,…

2. Geef geen aanwijzingen dat het huis leeg staat

 • Laat geen briefje achter op de deur waarop je de postbode laat weten dat je afwezig bent.
 • Laat geen antwoord na op het antwoordapparaat waarop je laat weten dat je weg bent, en vooral niet de datum en het uur van je terugkeer.
 • Zorg ervoor dat de brievenbus niet uitpuilt van de post.

3. Tracht de activiteit in huis tijdens je afwezigheid te simuleren

 • Verwittig je buren van je afwezigheid. Vraag hen je brievenbus te lichten en, als jullie goed met elkaar kunnen opschieten, de luiken 's avonds neer te laten en 's ochtends te openen, het gras te maaien of een ronde te doen in het huis om te zien of alles normaal is. Als zij met vakantie gaan, kun je hen op jouw beurt deze dienst bewijzen.
 • Verwittig de rijkswacht of de gemeentepolitie van je vakantiedata. Ze zullen regelmatig langsrijden en je woning speciaal in de gaten houden.
 • Laat de verlichting branden in de woning: niet één vaste lamp, maar verschillende, die zijn aangesloten aan programmeerbare schakelklokken om het licht aan en uit te knippen op verschillende ogenblikken. Je kunt ook automatisch een radio gedurende enkele uren van de dag en avond aan- en uitschakelen.

4. Verkies zichtbaarheid boven intimiteit

 • Beperk de hoogte van de hagen en afsluitingen.
 • Zorg ervoor dat deuren en vensters zichtbaar zijn vanaf de straat en voor de buren.
 • Installeer rond de woningen lampen met een groot vermogen - ze helpen dieven op de vlucht te slaan - in combinatie met een infrarood bewegingsmelder.

5. Verstop waardevolle goederen

 • Tracht ervoor te zorgen dat men van buiten geen geld, portefeuille, juwelen, hifi-, foto-, computermateriaal, noch televisietoestel kan zien.
 • Indien je zopas een waardevolle computer, huishoudtoestel e.d. hebt gekocht, zet dan het karton waarin deze stukken werden verpakt niet zomaar op straat met het ander vuil. Opplooien en direct naar het containerpark brengen is de enige (en bovendien milieubewuste) boodschap.
 • Berg je tuingereedschap, grasmaaier en dergelijke op buiten het zicht van de straat.

6. Maak het de inbreker niet makkelijk

 • Laat de ladder niet buitenstaan. Hetzelfde geldt voor een schroevendraaier, hamer of koevoet.
 • Verspreid je juwelen, cheques, waardepapieren over verschillende punten in de woning.
 • Leg waardevolle voorwerpen in een koffer op de bank of in een ingemetselde en verborgen koffer thuis.
 • Vermeld je voornaam niet in de telefoongids wanneer je een alleenstaande vrouw bent en laat de boodschap op je antwoordapparaat inspreken door een man.

7. Maak de verkoop van gestolen voorwerpen moeilijker

 • Noteer de serienummers van je waardepapieren.
 • Merk je goederen met een code (materiaal te koop bij slotenmakers).
 • Maak een foto van je waardevolle voorwerpen.

8. Organiseer de strijd

 • Waarom de preventie niet uitbreiden tot de buren en een gemeenschappelijke dienst voor onderlinge hulp en bescherming onder buren op de been brengen?
 • Op een ander niveau kunnen de architectuur en de ruimtelijke ordening een rol spelen: elke maatregel die de kansen van een inbreker verhoogt om gezien of gepakt te worden, is doeltreffend.
 • Denk aan de functionele bewakingsnetwerken (politiediensten) en vooral aan de niet-functionele diensten (postbode, leveranciers, conciërges). In bepaalde wijken bundelen de buren hun krachten om gemeenschappelijk stookolie aan te kopen tegen een betere prijs of om hun kinderen naar de school te begeleiden. Waarom zouden ze samen geen gemeenschappelijk preventie- en bewakingsbeleid uitstippelen?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- top ------

Gemeentelijke premies
Sommige gemeenten kennen premies toe aan de bewoners die verbeteringswerken aanbrengen bestemd voor beveiligingsdoeleinden. Ze bestaan uit een (geplafonneerde) interventie van 25% van de beveiligingsuitrustingen. Alle bewoners kunnen ervan genieten, maar bepaalde categorieën genieten voorrang: oudere personen, slachtoffers van vroegere inbraken, enz. Voor alle inlichtingen kun je je wenden tot de gemeentelijke administratie van je woonplaats.

Het materieel
Zoals we daarstraks zagen, zijn de voornaamste ingangen van inbrekers deuren en vensters. We zullen dus in detail nagaan hoe we deze kunnen versterken. Laten we eerst de andere toegangswegen opsommen:

Keldergaten: maak ze langs de binnenzijde vast met een verzegelde ketting, zodat ze niet kunnen opengemaakt worden.
Afvoerpijpen: zorg ervoor dat ze niet kunnen beklommen worden door er metalen punten aan vast te maken.
Koepels: geef de voorkeur aan koepels in polycarbonaat dat virtueel onbreekbaar is, en laat ze uitrusten met niet los te schroeven vijzen.
Tuinhek: plaats een hangslot. Dat element kan, in combinatie met andere, volstaan om de dief te ontmoedigen. Het hek vormt een bijkomende hindernis op het ogenblik dat de dief een grote buit moet meezeulen of de plaat moet poetsen.
Binnendeuren: behalve wanneer het gaat om een versterkte deur, is het beter deze niet met de sleutel te sluiten. Ze kunnen makkelijk ingebeukt of opengerukt worden, houden de inbraak nauwelijks tegen en zullen je alleen maar met bijkomende kosten opzadelen.
Dak: wanneer er werken worden uitgevoerd, kan men makkelijk op het dak klimmen. Sommige dieven zijn er reeds in geslaagd in huizen binnen te dringen door pannen op te heffen en het onderdak uit te snijden. Kies daarom voor stijve onderdaktypes.

Verzekering tegen diefstal
De optie "diefstal" vult de verzekering "globale woning" aan. Wat de aanpassingen betreft die je zal moeten doen om je woning te beschermen, toch deze opmerking: zodra je woning is uitgerust met beveiligde ramen, kun je denken dat je verzekeraar, onder de indruk van je inspanningen om het gevaar te weren, je verzekeringspremie "diefstal" zal verlagen. Dat is echter niet zo eenvoudig. Sommigen gaan ervan uit dat hun kosten in geval van inbraak groter zullen zijn om je beveiligde ramen te vervangen, en wijzigen niet het bedrag van je premie. Je zal hierover dus moeten onderhandelen. Je makelaar zal bij de maatschappij al zijn overtuigingskracht moeten aanwenden.

Deuren
Deuren kunnen geforceerd worden:

 • door valse sleutels, een haak of een loper te gebruiken,
 • door de cilinder te breken (mogelijk indien hij meer dan 2 mm uit de garnituur steekt),
 • door de garnituur te breken zodat men vervolgens bij de cilinder kan,
 • door de cilinder te doorboren met een boor,
 • door de schoot door te zagen of weg te duwen (metalen deel van het slot dat in de schootplaat schuift),
 • door de schootplaat te vervormen (hol deel in stijl van deurlijst),
 • door de deurlijst te forceren met een koevoet (mogelijk indien er meer dan 2 mm spel is tussen deur en deurlijst),
 • door deurpanelen te doorboren of in te stampen,
 • door de eventuele beglazing te breken of te demonteren,
 • door de scharnieren op te heffen of te breken, zodat de deur uit zijn hengsels gaat.
 • Nu we dit weten, kennen we alle elementen die we moeten verstevigen of aanpassen. Laten we ze even overlopen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- top----------

Sloten
Wanneer de ingangsdeur enkel een oud slot heeft, een zogenaamd "slot met sleutelbaard", is het niet noodzakelijk dit te vervangen; je moet dan wel een tweede moderner slot voorzien. Dat zal dan een klavierslot zijn (bestaande uit drie tot vijf cilindrische schoten), dat in werking wordt gebracht door een cilindermechanisme. Deze sloten kunnen worden gebruikt voor ingangsdeuren, achterdeuren, garagedeuren, schuifdeuren of terrasdeuren en voor vensters. Ze kunnen gecombineerd worden met elementen die speciaal ontworpen worden voor verschillende deur- en venstertypes. Een bezoek bij een slotenmaker zal je hiervan overtuigen.

Deze sloten kunnen worden ingebouwd of op de deur gemonteerd, en in dat laatste geval eventueel gecombineerd met een deurketting.

In de cilindersystemen bestaan er verschillende veiligheidsniveaus. Kies een type dat een systeem van exclusieve veiligheidskaart biedt en dat het kopiëren van de sleutel bemoeilijkt. Er bestaan ook verschillende sleuteltypes, met stijgende complexiteit, en de varianten zijn eindeloos. Sommige kunnen gecombineerd worden met een elektronisch codesysteem dat op een digitaal toetsenbord moet worden aangebracht, met een magnetische kaart of zelfs met stemherkenning! Wat gisteren nog science-fiction leek, is vandaag de dag werkelijkheid en dat tegen redelijke prijzen.

De cilinder moet tegen braak beschermd worden door een zeer stevige garnituur. Deze is niet langs de buitenzijde bevestigd door middel van schroeven die men in een handomdraai kan losschroeven, maar langs binnen. Zonder dit accessoire biedt de cilinder geen enkele reële veiligheid.

Het complementaire deel van het slot, de schoot, moet beveiligd worden door een plaat in de vorm van een beslag in speciaal staal. Hierdoor heeft men geen toegang tot de schoot om deze te breken of af te zagen.

Deze sloten kunnen worden gecombineerd met een deurbeslag dat de verschillende schoten boven- en onderaan de deur of over zijn hele omtrek in werking stelt.

Grendels en hangsloten
Universele grendels kunnen op de deuren geplaatst worden zonder slot of als supplement aan deze deuren.

Een gewoon hangslot kan een uitstekend extra sluitingsmiddel zijn voor alle soorten hekken, deuren, roosters. Voorwaarde is wel dat het niet te eenvoudig is en sterk genoeg om weerstand te bieden tegen een stevige tang. Het moet een cilinderslot en een pantsering hebben. Let erop dat de verankeringspunten of beweegbare delen ten minste even sterk zijn als het hangslot zelf.

Scharnieren
Scharnieren moeten uitgerust zijn met klampen die voorkomen dat ze kunnen opgelicht worden, of met een systeem dat het verwijderen van de stang belet. Scharnieren kunnen ook versterkt of gelast worden of ontoegankelijk van buitenaf gemaakt worden.

De ruimte tussen de vleugel en de lijst
De inbreker kan een deur forceren wanneer de ruimte tussen de vleugel en het kozijn groot genoeg is om er een koevoet tussen te steken. Met een schroevendraaier of een creditcard kan hij ook vrij makkelijk de schoot in het slot duwen. Om dat te voorkomen bestaat er een eenvoudig en goedkoop systeem dat sinds enkele jaren op de Belgische markt wordt verkocht.
Het gaat om een dubbel stalen profiel dat men langs de deurlijst en de vleugel monteert. Het vertraagt aanzienlijk de toegang tot de ruimte tussen deur en deurlijst.

Deurkettingen en versterkingen
Indien je bang bent voor inbraak met geweld, bestaan er verschillende systemen: de deur wordt op een kier geopend en beveiligd met een ketting of haak; verder zijn er judassen, elektrische deuropeners met videoparlofoon, die worden aangeboden tegen steeds toegankelijker prijzen.

Als we naar een hoger niveau gaan in de passieve versterking kunnen we volgende oplossingen bedenken:

een horizontale deurstaaf (een eeuwenoud principe dat met succes werd toegepast voor poorten van burchten die weerstand boden tegen stormrammen), waardoor wordt belet dat de deur wordt ingebeukt;

de pantsering van de deur door een sterke dubbele metalen plaat. In dat geval is het logisch dat het geheel even stevig is: een even stevige deurlijst, een speciaal deurslot en gelaste scharnieren.

Vensters
Er bestaan allerhande manieren om ongenodigd door een venster te klimmen:

 • het glas breken lijkt de meest voor de hand liggende oplossing, maar het is ook de meest luidruchtige manier. Dit is dus ook niet de meest geliefkoosde methode van de inbrekers,
 • de ruit uitsnijden,
 • de ruit demonteren,
 • de scharnieren breken,
 • de vleugel openwrikken,
 • de vleugel uit zijn hengsels lichten,
 • een gat maken ter hoogte van het handvat, dat ze daarna kunnen bewegen om het venster te openen.

Er bestaan allerhande sluitingsmiddelen die zijn aangepast aan de verschillende bewegingstypes van de vensters (draai-kipraam, schuifraam, terrasdeuren, enz.) en die je aan de bestaande vensters kan toevoegen. Het zijn cilindersloten of systemen die bijvoorbeeld beletten dat een schuifdeur uit zijn rails loopt of dat vleugels uit hun hengsels worden gelicht.

Een ander beschermingsmiddel bestaat erin klassiek dubbel glas te vervangen door een dubbele beglazing waarvan een van beide ruiten gelaagd glas is. Het gaat hier om twee lagen gewoon glas die aan elkaar zijn gekleefd door een folie in PVB, een soort plastic (polyvinylbutyral). Deze soepele stof heeft de eigenschap volledig doorzichtig te blijven, schokbestendig te zijn, zodat ze aan een heel grote druk kan weerstaan voordat ze breekt, en een zeer goede hechting aan het glas te verzekeren, zelfs bij braak. Verschillende minuten intensief inbeuken op de massa met een lasbrander of slijpschijf zijn nodig voordat de inbrekers in hun opzet slagen. En dit is nog maar gelaagd glas in zijn eenvoudige versie: twee lagen glas en een PVB-folie. Wanneer we de lagen vermenigvuldigen, bekomen we een grotere weerstand, onder andere tegen kogelinslagen.

Gelaagd glas is niet nieuw: reeds 50 jaar wordt het met succes gebruikt in de luchtvaart- en autoindustrie. Het gebruik ervan in privé-woningen is van recentere datum.

-------------------------------------------------------------------------------------------------- top ---------------

De ontmoediging… aanmoedigen
Sommige vertragingsmaatregelen kunnen belachelijk lijken. Wat kan een grendel tegen een goed gebruikte koevoet beginnen? Wel, hij kan het verschil maken. Dieven zijn namelijk steeds gehaast: studies hebben aangetoond dat wanneer ze er niet in slagen na 2 minuten binnen te geraken, 60% van hen hun biezen pakken. Dit percentage loopt op tot 90% wanneer de hindernis langer dan 3 minuten weerstand biedt! Dat noemen de specialisten de ontmoedigings- of ontradingsfactor.
Een versterkte deur of een Saflex-raam kunnen makkelijk een kwartier en vaak langer weerstand bieden!

Toch is goedgelovig optimisme misplaatst: een goed uitgerust en vastberaden professional zal steeds binnengeraken waar hij wil, zelfs in een bank. Gelukkig zijn zij eerder zeldzaam.

Een coherent geheel
Onthoud dat, zoals het spreekwoord het zegt, de sterkte van een ketting die van zijn zwakste schakel is. In deze context betekent dit dat een coherente logica primordiaal is: zo kun je je bijvoorbeeld de volgende vraag stellen: waartoe dient het te investeren in gelaagd glas wanneer het raam met een gewone schroevendraaier kan worden opgelicht?

Een veiligheidsraam moet met andere woorden aan drie criteria beantwoorden:
• weerstand bieden tegen ontwrichting,
• weerstand bieden tegen glasbreuk,
• met een sleutel gesloten kunnen worden.

Waarom? Omdat dat overeenkomt met de te voorziene werkwijze van de inbreker: hij zal eerst proberen het raam uit zijn hengsels te lichten. Als hij daar echter niet snel genoeg in slaagt, zal hij het glas breken. Na veel inspanningen zal hij er uiteindelijk in slagen een kleine opening te maken via dewelke hij zijn hand kan steken om de vensterkruk te openen… die gesloten blijkt te zijn! Het ligt voor de hand dat de sleutel van het vensterslot zich niet op het slot moet bevinden…

Wanneer de inbreker in dit stadium nog niet is ontmoedigd of door de politie, die op het lawaai is afgekomen, wordt aangehouden, betekent dit dat niets hem zal tegenhouden.

Maar wat wil dat zeggen: "weerstand bieden" tegen ontwrichting, glasbreuk, enz.? Een Europese norm (ENV 1627 tot 1630) omschrijft het begrip door weerstandsklassen gaande van 1 tot 6.

Om zijn sporen te verdienen moet een veiligheidsraam weerstand bieden tegen de aanvallen van een standaardinbreker, dat wil zeggen een technicus die binnen een bepaalde tijd zal proberen het venster te forceren met de klassieke middelen die hij te zijner beschikking heeft. Voor de klasse 1 beschikt hij enkel over zijn schouders om te duwen en over zijn voeten om het glas te breken. In klasse 6 gebruikt hij een slijpschijf van 230 mm diameter en verschillende werktuigen. In de tussenliggende klassen gaat de inbreker het hele arsenaal gebruiken: van de Engelse sleutel tot de koevoet, van de bijl en wiggen tot hamers van verschillend gewicht, via klopboren op batterij met wisselend vermogen, enz.

De test is geslaagd wanneer de technicus binnen een tijd van 3 tot 20 minuten er niet in slaagt een gat of opening te maken, via dewelke een cilindervormig voorwerp van 350 mm doorsnede doorheen kan. In België voert de NVBB de proeven uit en levert BOSEC de certificatie af.

--------------------- top --------------------

Een label boven alle merken
In afwachting heeft de fabrikant van PVB reeds het idee geformuleerd van een kwaliteitscharter, onafhankelijk van het merk of zelfs van de basismaterie van het vensterraam. Een raam dat het "Saflex"-label draagt, beantwoordt aan dit charter en dus aan de toekomstige Europese normen wat zijn samenstelling betreft (beglazing, beslag, minimale doorsnede van het raam, tekening van het profiel), zijn assemblage (glaslijst aan de binnenkant, inpassing van de beglazing van minimaal 20 mm, aanwezigheid van stalen versterkingen voor PVC-ramen,…) en zijn installatie (verankeringen). Of hij van hout, PVC of aluminium is, om het even: de raamvleugel is uitgerust met niet-vervormbare vergrendelingen, gelaagd glas en een sluitsysteem met sleutel. Verschillende raam- en raambeslagfabrikanten hebben reeds materiaal dat het mogelijk maakt aan de samenstelling van een "Saflex"-raam te voldoen.

Om eerder vermelde redenen ("de zwakste schakel") is het niet aangewezen zelf een veiligheidsraam te plaatsen. Zijn doeltreffendheid berust onder meer op de plaatsing conform de normen (STS 36, 52 en 52bis). Om dit resultaat te waarborgen, moet je de plaatsing toevertrouwen aan een erkend specialist. Het ICGG (Informatiecentrum voor Gelaagd Glas) heeft een (aangepaste) lijst van de erkende bedrijven. Zoals elk element van je woning geven deze ramen recht op een tienjarige waarborg.

Zorg ervoor dat je architect aan het metselwerk de noodzakelijke wijzigingen laat aanbrengen voor de verankering van "Saflex"-ramen. In geval van technische vragen kan hij bij het ICGG terecht. Voor bestaande woningen kun je aan een erkend schrijnwerker vragen ter plaatse te komen; hij zal vaststellen of deze nieuwe ramen haalbaar zijn en welke bijkomende stukken voorzien moeten worden.

Prijssupplement?
Reken op 15 tot 30% meer voor een veiligheidsraam in vergelijking met een normaal raam. Gezien de prijzen van beglazing zo sterk uiteenlopen, doe je er goed aan ze te vergelijken en een keuze te maken. "Saflex"-ramen zijn enkel nodig op de gelijkvloerse verdieping, maar ook voor vensters op de eerste verdieping die makkelijk toegankelijk zijn.

Bijkomende voordelen in privé-toepassingen
Bescherming tegen de verkleuring door de UV-stralen van verf, behang enz.: 99,5% van de UV-stralen worden tegengehouden door gelaagd glas.
Akoestische bescherming: de geluiden worden gedempt a rato van ongeveer 3 dB.
Bescherming tegen ongevallen: verhalen over verstrooide of spelende kinderen die door de ruit van een terrasdeur vallen zijn legio. Zeldzaam zijn diegenen die er zonder kleerscheuren zijn uitgekomen. In werkelijkheid zijn de meeste slachtoffers van ongevallen vrouwen die hun ruiten schoonmaken.
Om veiligheidsredenen is gelaagd glas eveneens geschikt voor het dak. Dubbele gelaagde beglazing wordt gemonteerd met de gelaagde zijde aan de binnenkant van de woning; 80% van de ongevallen gebeuren namelijk langs de binnenkant. Dat beschermt de bewoners tegen snijwonden bij schokken tegen de ruit en maakt de toegang voor de inbreker nog moeilijker; deze stuit immers eerst op de gevaarlijke barrière die bestaat uit de scherpe punten van de eerste gebroken ruit (normaal glas).
Een andere reden: het PVB heeft zijn hoogste rendement op 20 tot 25 graden.

Sommige samenstellingen van gelaagd glas bieden ook weerstand tegen kogels en explosies, maar dat zijn problemen waar de meesten onder ons gelukkig niet mee te maken hebben.
Veiligheidsramen worden op termijn allicht de algemene norm, net zoals dubbel glas de plaats heeft ingenomen van enkele beglazing. Dat is zonder twijfel een goede zaak, op voorwaarde dat de prijzen niet te hoog oplopen. Misschien zal in de toekomst alleen al het zien van de sticker "Saflex inside" op ramen voldoende zijn om inbrekers op afstand te houden…

Interessante lectuur
"Inbraak, een beschrijving van het fenomeen" en "Technopreventie", brochures beschikbaar in beide talen en gratis. Ze zijn het werk van het VSP (Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid), afhangend van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, tel.: +32 2 500 49 47, fax: +32 2 500 49 87.

Nuttige informatie - Adressen

BOSEC (Belgian Organisation for Security Certification), tel.: +32 2 547 58 05, fax: +32 2 547 58 07.

BVVO (Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen), tel.: +32 2 547 56 11, fax: +32 2 547 56 01.

ICGG (Informatiecentrum voor Gelaagd Glas), tel.: +32 10 47 52 10 (N.B.: Deze instelling verkoopt geen beglazing en maakt geen bestekken op. Ze geeft enkel technische informatie en stelt onder meer de aangepaste lijst van de erkende "Saflex"-installateurs ter beschikking).

VSP (Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid), tel.: +32 2 500 49 47, fax: +32 2 500 49 87.

Bron: Patrick BARTHOLOME: Beter bouwen & verbouwen - nr. 129 - December 1997

----------------------------------------------------------------------------------------------- top -------------