Wat doen we
Home
         
 

 

Het logo van de BIN heeft de volgende betekenis:

Het bord stelt de omarming van de woonwijk voor met enerzijds het oog van de burger en anderzijds het oog van de politiediensten waarbij zij samen voor veiligheid zorgen.

Bovenaan staat de naam "BUURT INFORMATIE NETWERK" en onderaan "SAMEN ZORGEN WE VOOR VEILIGHEID".

Deze borden worden geplaatst op de toegangswegen tot de BIN's..

-------------------------------------------------------------------------------------------

   
   

Wat is een "Buurt Informatie Netwerk"

Het is een gestructureerd samenwerkingsverband van burgers in een bepaald afgelijnd gebied dat,onder leiding van een coördinator en in overleg en samenspraak met de politiediensten, de wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de burger en de politiedienst, op basis van een vooraf bepaald gestructureerd en professioneel plan inzake de berichtgeving van misdrijven of verdachte gedragingen, zo snel en doeltreffend mogelijk laat verlopen zonder te patrouilleren of bijzondere waakacties te organiseren.

Een buurtinformatienetwerk wordt gevormd met het oog op het verhogen van het veiligheidsgevoel en het plegen van misdrijven helpt te voorkomen, het kan daarnaast nog een aantal sociale en preventieve taken vervullen.

----------------------------------------------------------------------------------------------

   
   

De sociale dimensie van het BIN

In (nieuwe) woonwijken waar een BIN werd opgestart, groeit een grote solidariteit en samenhorigheidsgevoel . Dit resulteert onder meer in het bijvoorbeeld elkaar ondersteunen bij het nemen van preventieve maatregelen.

Tevens merken we, dat na een (zware) diefstal bij bewoners van de wijk, zich een spontane, doch niet-opdringerige "slachtofferhulp" van de BIN-leden op gang wordt gebracht, wat als een aangenaam gegeven wordt beschouwd naast het werk van de politiediensten.

Buurtbewoners verklaren zich "goed en veilig" te voelen. Er is trouwens overleg en communicatie opgetreden tussen de (nieuwe) buren. Het leren van anderen rond het aspect veiligheid, het wat zelfredzamer worden, zijn zaken die realiteit beginnen te worden.

Buren voelen zich goed met het extra "oog" van de mede-buur, men beschouwt dit als goed-buurtschap! De tijd van individualisme en egocentrisch gedrag wordt opnieuw omgebogen in de richting van goede burgerzin en sociaal engagement.

-------------------------------------------------------------------------------------------------- top -----

   
   

Het Doel

Het BIN probeert een gevoel van veiligheid te scheppen, de burgers meer te gaan betrekken bij het melden van informatie over incidenten en misdrijven, in een georganiseerd schema tussen de politiediensten en de coördinator van BIN netwerk. Een telefonisch meldingssysteem werd opgestart zodat in een korte tijdspanne een hele buurt wordt geinformeerd.

Momenteel is dit systeem nog verbeterd door het computer "voice mail" systeem, waardoor de informatie uitgewisseld wordt in "real time". Burgers zijn geen spionnen en worden niet ingezet voor actieve patrouille.

Enkel een waakzaam oog voor criminele feiten is vereist, om de politiediensten te informeren die op hun beurt starten met hun feedback. Een collectieve waakzame houding,(door het maken van licht, rolluiken omhoog te doen, het alarm te gebruiken)zal de crimineel ontmoedigen verder te gaan met inbraken.

Het BIN pictogram op zelfklevers en borden langs de straat is er geplaatst om het lidmaatschap aan te tonen. De mensen worden gevoeliger voor betere beveiligingvan hun woning en zijn vastberaden om de criminaliteit aan te pakken samen met de politiediensten.

De BIN groep blijft levendig door het verspreiden van nieuwsbrieven, informatievergaderingen en door het leggen van sociale contacten met de buurt en met andere BIN schema's in België en omstreken.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in enkele omzendbrieven ( april 1998 en juli 2001) zijn goedkeuring gegeven voor het opstarten van BIN's.

De werkprocedures werden bepaald mede door de hulp van het VSP, het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid.

Sinds 28 april 1998 werd de Belgische BIN groep dan officieel omgevormd in een VZW, een vereniging zonder winstoogmerk.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- top------

   
   

Hoe werkt een BIN

In een bepaald afgelijnd gebied wordt op een gestructureerde manier samengewerkt tussen burgers en in overleg en samenspraak met de politiediensten.

Het is een professioneel uitgewerkt plan waarbij de berichtgeving van misdrijven of verdachte gedragingen zo snel en doeltreffend mogelijk verloopt zonder te patrouilleren of bijzondere waakacties te organiseren.

Bij verdachte gedragingen kan je best zo snel mogelijk het nummer 101 vormen, je naam en adres vermelden (En dat je toegetreden bent tot de BIN + naam van het BIN), en het relaas van de feiten brengen. Die informatie wordt opnieuw professioneel ingesproken en verspreid naar de BIN's van de desbetreffende streek. Elk telefoonnummer, aangesloten bij zo'n BIN wordt dan opgebeld. Deze stem zegt dat er een boodschap is voor u, deze boodschap wordt tweemaal herhaald.

 

Het hele BIN-gebeuren is voor ALLE buurtbewoners GRATIS.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------top ------